select2下拉选择框ajax搜索加载数据

原创 2019-08-13 14:52 阅读(1669)次
前端表单需要使用ajax查询数据并选择的场景很多,今天就想起使用select2处理这样的问题,记录一下代码,省的每次都去网上找。上代码:引入select2<link href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/select2/4.0.8/css/select2.min.css" rel="stylesheet" /> <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/select2/4.0.8/js/select2.min.j...